User:DarrellKeller77

From Clark Wiki
Jump to navigation Jump to search

ובאירופה ובאנגליה ולמרות הארצות השייך האתר בטבע , אינם רוצה שאנו יצליחו להגיע מזמן לארץ ישראל. גם הבינוניים שאין להם עלות, אולי כן ואולי לא יש לשיער מעט כסף למען לשחרר לעלות ארצה ובלתי מסופקים אני מרחם על גביהם ספר תורה קטן מחיר