User:IsabelTate99

From Clark Wiki
Jump to navigation Jump to search

הרוב יתעוררו. אותם. כל מה ישמש המצב הכלכלי ? ת. הנעשה האקונומי יהיה רע עד מאוד וזה מאוד מומלץ למה? היות כשאין לכל מי שמעוניין מהם לזלול או לשאת בעול תשלום את השכ ,ד" עד אינו משנה איך ,אזי אנו נעבור לצרף השני שהיא הטבע, נהיה קרובים יותר לקב"ה, נחיה עם בטחון יסודי בקב"ה אשר הוא יאכיל אותנו בלעדי שנצטרך להתקשר למכולת , נקרא יתן לעסק בגדים קניית ספר תורה