User:Junerogers4

From Clark Wiki
Jump to navigation Jump to search

הערות מפורטות - הראיון מצטמצם למבחר הערות מפורטות {אשר|ש|וש|כש|בו|אותם} {מספקות|נותנות|מנפיקות|מעניקות} {לכם|לכולם|לך|לנו|לכל מי שמעוניין|לכל המעוניינים|לכל אחד|לעסק} גישה {מהירה|זריזה|מתוכננת|בטוחה|מיד|מיידית|מאובטחת} וקלה למידע {שאתם|שהינכם|אנחנו|מתחיל|שאתה|שאנחנו|אנו} זקוק לו {ללא|בלעדי|בלי|נטולי|בלי שום|מבלי|שאין בהם|נטול} שתצטרך {לנתח|להעריך|לבדוק} לוחות {עיתון|טקסט|ספר} {גדולים|ענקיים|מרשימים|מדהימים|בולטים|משמעותיים|בוגרים|מבוגרים}. סאן שירותי תמלול