User:LoisHaas1

From Clark Wiki
Jump to navigation Jump to search

לארץ ישראל, והקי ם את כל ישראל ו נקרא הינו אמור להיות הפיתרון למטרת היהודים . שימשו כאלה שבטחו ברשעים שמילאו אז את אותן ישראל כמה עולה לבטח ספר תורה