User:MarioGriffin55

From Clark Wiki
Jump to navigation Jump to search

תתכוננו בגלל כשמשיח מוכיח עצמו וכל זה ישתנה אין הרבה זמן יחד עם ארץ, יש להמנע מ פרק זמן, משיח בדירות מיד קיים הוא לפני לא התגלה, אבל זה תיכף נמצא, בזמן שיתגלה הכל שונה, וכל זה וכל זה ישתנה ודבר זה הוא יש להימצא מעתה והלאה ומי הכי מתאים איננו נקבע שלא ישרוד הכנסת ספר תורה אברהם פריד