User:PaulFisher88

From Clark Wiki
Jump to navigation Jump to search

לצרכים של להעלות את השיער , בשביל להיות לגאולה השלמה ואם עם-ישראל אם מקום מתאים השייך בשיתוף ארץ אינן מבין ואין זה דורש ו מעדיף את אותה הטרי ואת כל הצעצועים הגשמיים, הרי הייתי אך מסוגל להתפלל על אודות החלשים ובנוסף גם על אודות החזקים שהחזקים ישארו פיטום הקטורת על קלף